2 นักเรียนชั้นป.5 ชนะเลิศการประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระ หัวข้อ “ความยาวช่วงแขน=ความสูง จริงหรือ?”

2 นักเรียนชั้นป.5 ชนะเลิศการประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระ หัวข้อ “ความยาวช่วงแขน=ความสูง จริงหรือ?”

2นักเรียนชั้นป-5ชนะเลิศการประกวดโครงงานอิสระ 2 เด็กหญิง…